Reglement basissport

KFPS Kampioenschap REGLEMENT B t/m ZZ-Licht
Ermelo zaterdag 28 september 2024

Voor het kampioenschap wordt het Hippiadereglement van de KNHS gehanteerd.
Voor de duidelijkheid, Wij gaan ervan uit dat ALLE ruiters die zich inschrijven voor 2 proeven op een selectiewedstrijd ook meerijden voor selectie. Tenzij bij inschrijven anders is aangegeven.

Algemene Bepalingen

1. Alle bij het kampioenschap betrokken wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

2. De organisatie, officials en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Een ieder is aanwezig of neemt deel voor eigen risico. In alle gevallen waarin de reglementen van KFPS-KD niet voorzien, beslist het bestuur van het KFPS-KD, in overleg met de Federatievertegenwoordiger).

3. De kosten van eventueel arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor eigen rekening deelnemer/opdrachtgever.

4. Deelname is mogelijk voor combinaties die zijn ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en derhalve in het bezit zijn van een geldige startpas, met dien verstande dat het paard eveneens is ingeschreven bij de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek en daarmee in het bezit is van een geldig stamboekpapier. Geregistreerde paarden uit een nevensectie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.

5 .Startgeld Kampioenschap € 12,50

6. Tijdens het kampioenschap wordt gereden in de volgende klassen: B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2, ZZ-L . Totaal aantal paarden waarmee men mag starten is 2 in de basis en 1 in de subtop of 1 in de basis en 2 in de subtop. Dus met een maximaal van 3 paarden op het kampioenschap. Ruiters die in de Lichte en Zware Tour uitkomen mogen op het kampioenschap meerijden vanaf de klasse Z1.

7. Starten tijdens de finale is uitsluitend mogelijk op basis van de behaalde resultaten tijdens de selectiewedstrijden.

Bepalingen selectie

1. Om voor kwalificatie in aanmerking te kunnen komen dient de combinatie maximaal 6 selectieproeven en minimaal 4 selectieproeven, verspreid over maximaal 3 selectiewedstrijden en minimaal 2 selectiewedstrijden te rijden. Men is verplicht 2 selectieproeven per selectiewedstrijd te rijden, kiest men er voor 1 proef te rijden, telt wel de 2e (niet gereden) proef mee als selectieproef en krijgt men 0,01 selectiepunten. (wanneer men 6 selectieproeven rijdt worden de slechtste 2 scores niet mee geteld). Rijdt men meer selectieproeven dan maximaal is toegestaan, dan wordt men gediskwalificeerd en uitgesloten van verdere deelname.

2. Om voor kwalificatie in aanmerking te kunnen komen dient men de selectiewedstrijden in dezelfde klasse te rijden. In geval van verplichte promotie in de periode tussen de opgegeven selectiewedstrijden dient men opnieuw selectiewedstrijden/proeven (zoals onder nr.7 omschreven) te rijden in de hogere klasse. De behaalde resultaten tijdens de eerste selectiewedstrijd(en), (in de lagere klasse) tellen derhalve niet mee. Tussentijdse promotie na selectiewedstrijden en voor de finale is niet toegestaan. Bij deelname aan het kampioenschap mag men niet meer dan 29 winstpunten in de betreffende klasse behaald hebben, m.u.v. de klasse Z1, Z2, ZZ-L. (voorbeeld: kampioenschap is op zaterdag en men heeft op vrijdag nog een wedstrijd en men behaalt daar het 30e winstpunt, dan mag men niet meer starten op het kampioenschap!). Indien een paard in een bepaalde klasse voldoende of het maximale aantal winstpunten heeft behaald om te promoveren, maar op grond van de leeftijdsbeperking nog niet kan promoveren, dan dient het in dezelfde klasse te worden uitgebracht tot 1 januari van het daaropvolgende jaar, uitgezonderd 4- en 5- jarige paarden die vanaf 1 april mogen promoveren. (art.102 van het KNHS disciplinereglement dressuur.) (versie 2021).

3. Het is niet toegestaan om tijdens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse B als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet toegestaan om tijdens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse L1 als de klasse Z1 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse L2 als de klasse Z2 en hoger. Ook is het niet toegestaan tijdens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse M1 als de klasse ZZ-licht.

4. Ruiters die uitkomen in de Lichte- en Zware Tour, mogen niet deelnemen aan het kampioenschap in de klasse L1. L2, M1 en M2. Ruiters die in het desbetreffende seizoen deel nemen aan het kampioenschap in de Zware Toer is uitgesloten van deelnamen aan het kampioenschap tot en met de klasse ZZ-Licht.

5. Juniorencombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-junioren, zijn startgerechtigd in de klasse Z2 (of hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens de kampioenschappen.
Young Ridercombinaties die niet deel hebben genomen aan het NK-Young Riders, zijn startgerechtigd in de klasse ZZ Licht ( of hoger wanneer zij daarin regulier uitkomen) tijdens de kampioenschappen.

6. Tijdens de selectiewedstrijden, die veelal tevens openstaan voor niet- selectiekandidaten, hebben de selectie kandidaten voorrang bij de inschrijving, met inachtneming van de inschrijftermijn. Sluiting inschrijving 2 weken voor wedstrijddatum. De wedstrijdorganisatie heeft het recht de inschrijving eerder te sluiten wanneer het maximale aantal starts is bereikt. (vol is vol). Het staat de organiserende secretariaat vrij een wachtlijst aan te leggen om opengevallen startplaatsen op te vullen. Ook hierbij hebben selectiekandidaten voorrang boven niet-selectiekandidaten

7. Tevens moet men duidelijk van tevoren aangeven welke wedstrijden men mee laat tellen voor selectie, tijdens de wedstrijd is dit niet meer mogelijk. Opgave voor een selectiewedstrijd is uitsluitend via mijn KNHS of een mail  naar het desbetreffende secretariaat van de wedstrijd . We gaan ervan uit dat alle ruiters die inschrijven voor 2 proeven op een selectiewedstrijd, ook meerijden voor selectie, tenzij dit duidelijk anders aangegeven wordt bij inschrijven. Men is verplicht 2 selectieproeven per wedstrijd te rijden!

8. Kwalificatie voor de finale geschiedt op basis van plaatsingspunten. De punten worden berekend door middel van een formule. Dit houdt in dat nummer één 30 punten krijgt, de plaatsingspunten van de nr.2 en volgende hangt af van het aantal deelnemers in de betreffende groep, (zo zal de nr.2 in een groep van 30 combinaties meer punten krijgen als de nr. 2 in een groep van 20 combinaties.). (Bij minder dan 4 combinaties per rubriek en een lagere score dan 60% van de winnaar, krijgt de nummer één 20 punten i.p.v. 30 punten. De formule wordt dan ook aangepast). Op de selectiewedstrijden is bij plaatsing de ex -aequo-regeling van kracht, (artikel 137/punt 8 van het KNHS-disciplinereglement dressuur (versie 2021).

9. Selectiewedstrijden worden door de fokverenigingen/KNHS-verenigingen georganiseerd in de periode van 1 april tot 1 september 2023. Tussenstanden van de selectie zullen op internet worden gepubliceerd op: www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl .

10. Aantal maximaal te plaatsen combinaties voor de finale: 15% van het totaal aantal selectiedeelnemers per klasse, (alleen deelnemers die daadwerkelijk aan de selectievoorwaarden hebben voldaan worden meegenomen in de telling), met een minimum van 6 combinaties per klasse. Het totaal aantal deelnemers aan de finale is altijd +/- 100 deelnemers in totaal klassen B t/m ZZL. (Dit betekent wanneer er met de 15% regel te weinig deelnemers worden/zijn geselecteerd dit evenredig over alle klassen zal worden aangevuld.) (Het bestuur van het KFPS- KD beslist hoeveel deelnemers er daadwerkelijk aan de finale mogen deelnemen).

11. Afdelingsdressuur. Viertallen dienen te worden samengesteld uit leden afkomstig van dezelfde vereniging, dezelfde kring of dezelfde regio. Het deelnemende viertal dient tijdens het kampioenschap te starten in de klasse waarin ze tijdens het outdoorseizoen 2024, 1 keer gemiddeld meer dan 60% hebben behaald. Maximaal één ruiter, één paard of één combinatie uit een viertal mag deelnemen in een ander viertal uit dezelfde kring of dezelfde regio. Bij de viertallen wordt er 1 overall kampioen gehuldigd.

12. Kleding, Tijdens de kampioenschappen wordt gestart in de kleding zoals voorgeschreven in het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Afwijkend hiervan is het dragen van zomertenue niet toegestaan.

Bepalingen finale

1. De finale wordt verreden in Ermelo op zondag 28 september 2024. Finalisten worden door het wedstrijdsecretariaat ingedeeld, volgens de plaatsingen op het landelijk klassement. Men hoeft zich dus niet hiervoor op te geven
Wanneer een finalist uitvalt voor het kampioenschap wordt deze plaats in overleg opgevuld, conform de plaatsingslijst van het landelijk klassement tot de definitieve startlijst geplaatst is

2. Aan de kampioenschappen mag men deelnemen met maximaal 3 paarden, 2 in de basis en 1 subtop of 1 basis en 2 subtop, waarvan maximaal 1 per rubriek.

3. Alle gekwalificeerde combinaties rijden tijdens de finale 1 proef. Op basis van de resultaten van die proeven worden per rubriek de beste combinaties (1 op de 4 starts van het ochtendprogramma) uitgenodigd om over te rijden. Combinaties beginnen met schone lei aan 2e proef. De combinatie die tijdens het overrijden het beste resultaat neerzet, is kampioen in zijn/haar rubriek. Op de kampioenschappen is bij plaatsing de ex-aequo-regeling van kracht, artikel 137/ punt 8 van het KNHS-disciplinereglement dressuur. (versie 2021).

4. Op de kampioenschappen rijden we de 1e proef van de desbetreffende maand volgens het dressuurproevenboekje. Bij het overkampen (finale) wordt de 2e proef verreden, de klasse Z2 & ZZ-L rijden een kür op muziek.

5. In iedere te verrijden rubriek wordt een combinatie tot kampioen uitgeroepen. Uitgezonderd de viertallen daar wordt 1 overall kampioen uitgeroepen.
Bij gebleken onterecht gestart te zijn, wordt het resultaat geschrapt en vervallen de prijzen aan de organisatie.